Číslo Název Informace
1. Oficiální název Obec Dědová
2. Důvod a způsob založení Obec  je zřízena  ústavním zákonem č.1/1993 Sb. a zákonem č. 128/2000 Sb.
3. Organizační struktura – zastupitelstvo obce

– výbory obce

– starosta

– administrativa obce

podrobné informace zde

4. Kontaktní spojení Obecní úřad Dědová

Dědová 38, 53901 Hlinsko

tel. 469 341 437

email: starosta@dedova.cz

Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

mobil starosta: +420 607 078 287

5. Případné platby můžete poukázat 11728531/0100

Komerční banka Hlinsko

6. IČO 00269964
7. DIČ Obec není plátcem DPH.
8. Rozpočet v tomto a předchozím roce  
9. Žádosti o informace – osobně na OÚ v úřední hodiny – info– písemně na adresu úřadu – emailem starosta@dedova.cz

Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny.

Dne 1. ledna 2000 vstoupil v platnost zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Zákon umožňuje občanům vyžadovat informace o:

● obci  jako právnické osobě ● organizační struktuře ff

● místu, lhůtách a způsobu podání opravných prostředků proti rozhodnutím ● postupu při vyřizování stížností, oznámení a podnětů, jakož i veškeré další informace, které nejsou chráněné zákonnými předpisy, včetně výroční zprávy za předchozí kalendářní rok o činnosti obce  v oblasti poskytování informací

Mezi informace, které nelze poskytnout patří:

● utajované skutečnosti (§7) ● skutečnosti týkající se ochrany osobnosti a soukromí (§8) ● obchodní tajemství (§9) ● skutečnosti týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů (§10) ● a dále všechny údaje a informace, na které se vztahuje omezení práva na informace (§11), jako např. vnitřní pokyny, instrukce, směrnice úřadu, personální předpisy, přestupky atd.

Náklady spojené s poskytováním informací je zpoplatněno dle Sazebníku úhrad za poskytování informací, který schválila rada obce na svém zasedání dne 16.4.2007.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve se žadatel ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, vydá se rozhodnutí o odmítnutí žádosti (§14 odst.3 písm b).

Písemná žádost, ze které není zřejmé, že je určena obci, kdo žádost podává a identifikace žadatele u žádosti podané prostřednictvím telekomunikačního zařízení (např. elektronickou poštou) se odloží (§14 odst.2).

10. Příjem žádostí a dalších podání – osobně na OÚ v úřední hodiny- na adrese:

Obecní úřad Dědová, Dědová 38, 539 01 Hlinsko

– email: starosta@dedova.cz

Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

11. Opravné prostředky Proti rozhodnutí Obecního úřadu lze podat odvolání prostřednictvím odboru, který rozhodnutí vydal.

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 400/2005 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon nebo nejde-li o samostatnou zvláštní úpravu (např. zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

Jedná-li se o rozhodnutí odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. Řídí se lhůty pro odvolání ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu, případně v elektronické podobě podepsané elektronicky ověřeným podpisem podle zvláštních předpisů (zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu).

12. Formuláře osobně na OÚ v úřední hodiny

Doporučujeme také  www .Ministerstva vnitra.cz

13. Návody pro řešení životních situací – odkaz na www stránky veřejné správy České republiky

– odkaz na www stránky Ministerstva vnitra – občanům

14. Nejdůležitější předpisy zákon č. 128/2000 Sb. zákon č. 106/1999 Sb. organizační řády a interní předpisy
15. Sazebník úhrad za poskytování informací Bezplatně jsou poskytovány:
– informace poskytnuté formou nahlédnutí do „spisu, dokumentu“ v listinné podobě – informace poskytnutá ústně nebo prostřednictvím telefonu – informace, které jsou k dispozici v rámci elektronického zpracování dokumentů v působnosti OÚ a lze provést jejich přímé nakopírování na digitální  médium.Sazebník úhrad za poskytování informací dle ust. § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů – tj. nákladů spojených se zpracováním a poskytnutím informace.
materiálové náklady
– kopírovací služby formát A3 (jednostr./oboustr.) 3,-Kč/4,-Kč, formát A4 (jednostr./oboustr.) 2,-Kč/3,-Kč – tisk na tiskárnách PC    – černobílé 2,-Kč 1 stránka                                   – barevné   5,-Kč 1 stránka – magnetický nosič (disketa 3,5″) 15,-Kč – optický nosič (CD-ROM) 20,-Kč – doručovací náklady (poštovné) dle tarifů České pošty
zpracování, vyhledání informace

– 30,- Kč za každou započatou čtvrt hodinu práce zaměstnance spojené s vyhledáváním informace, úhradu za poskytnutí informace provede žadatel do pokladny obce  nebo bezhotovostní platbou na účet obce  před odesláním – vydáním informace.

16. Výroční zpráva podle zákona – Výroční zpráva 2010 – 2012 – pdf

– Vyroční zpráva 2013 –  pdf

17. Seznam organizací obec nemá zřízené žádné organizace